BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 28 września 2015 r.

GN-I.683.11.6.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105896B – ul. Długa we wsi Rydzewo gm. Miastkowo odcinek o długości 448,77, położonej w obrębie Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/1 o pow. 0,0013 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rydzewo.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

  1. Gmina Miastkowo
  2. A/a

Do wiadomości:

1. Pani Anna Majewska

 

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 08:45
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 08:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 14:35
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2229 razy