BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 28 września 2015 r.

GN-I.683.1.2.2015

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym (w części 5/48), przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 5/2014 z dnia 04 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105833B, ul. Wesoła we wsi Sulki na odcinku od km 0+502,35 do km 0+524,70, gm. Miastkowo, droga gminna klasy D, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/3 o pow. 0,0025 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sulki.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

  1. Gmina Miastkowo
  2. A/a

Do wiadomości:

1. Pani Halina Kijanowska

2. Pani Ewa Hanna Matyszewska

3. Pan Zbigniew Nawrocki

4. Pani Bogumiła Kazimiera Neczajewska

5. Pan Marek Krzysztof Poreda

6. Pan Zdzisław Adam Poreda

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 08:53
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 09:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 14:45
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2169 razy