BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Łomża, 07 października 2015 r.

GN-I.6821.17.2015

 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

 O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA

 Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 

            Działając na podstawieart. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późń. zm.).

 

Starosta Łomżyński zawiadamia

 

 o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/3 o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez Jarosława Dzięgielewskiego – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN-15 KV.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220 w godz. 800 – 1500, tel. (86) 215 69 27, w dniach otwarcia urzędu, w terminie 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

 

                                                                                              Starosta

                                                                                        Elżbieta Parzych

 

Data powstania: piątek, 9 paź 2015 08:11
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2015 08:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:00
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2096 razy