BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 23 października  2015 r.

GN-I.6821.14.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

            zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, reprezentowanych przez pełnomocnika – radcę prawnego Łukasza Matysa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Młynik, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 349 o pow. 0,42 ha, dla której księga wieczysta nie jest prowadzona, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: GN-I.6821.14.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie,

2. Podano do publicznej wiadomości:

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, 

            - na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

            - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Śniadowie,

            - na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Młynik.

Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2015 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2015 15:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:05
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2062 razy