BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Łomża, 30 października 2015 r.

GN-I.6821.22 – 28.2015

 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

 O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA

 Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 

            Działając na podstawieart. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późń. zm.).

Starosta Łomżyński zawiadamia

 

 o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych:

  • na terenie obrębu ewidencyjnego Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 432, 438 i 443,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 478,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Wszerzecz, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 17,
  •  na terenie obrębu ewidencyjnego Osobne, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 38 i 70/1,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Kaliszki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 24,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 64,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 161,
  • na terenie obrębu ewidencyjnego Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 120,

poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matysa zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i eksploatacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220 w godz. 800 – 1500, tel. (86) 215 69 27, w dniach otwarcia urzędu, w terminie 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia.      

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2015 11:09
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2015 11:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:11
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2033 razy