BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Łomża,16 listopada 2015 r.

GN-I.683.5.1.2014

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4a i 5,
art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

o r z e k a m

 

  1. Ustalić wartość nieruchomości gruntowej o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Modzele, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 406/3 o pow. 0,0964 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Łomża, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 1/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 827 B ulica Elektryczna we wsi Podgórze, droga gminna klasy D nr 105 827 B, na kwotę 4 046,00 zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści sześć złotych 00/100), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 02 lipca 2014 roku, opatrzonym klauzulą aktualności dnia 03 sierpnia 2015 roku.

 

  1. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 4 248,30 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 30/100).

 

  1. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Łomża przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f
ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński ostateczną decyzją nr 1/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Modzele, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 406/3 o pow. 0,0964 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Łomża.

Zawiadomieniem z dnia 08 kwietnia 2014 roku, nr GN-I.683.5.1.2014 poinformowano strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za w/w nieruchomość.

Rzeczoznawca majątkowy, Mirosław Kazimierz Anaszko (upr. nr 1995) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września
2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  określił wartość przejętej na rzecz Gminy Łomża, nieruchomości na kwotę 4 046,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 26 lutego 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomości.

Operat szacunkowy sporządzony przez Rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zawiadomieniem z dnia 02 lipca 2014 roku, nr GN-I.683.5.1.2014 strony postępowania zostały poinformowane o zebraniu całości dowodów i materiałów w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Łomża oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie oraz składania ewentualnych pisemnych wyjaśnień i dokumentów dotyczących przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z informacjami zawartymi w wypisie z rejestru gruntów właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pan Andrzej Łapiński.

W toku postępowania, na podstawie adnotacji poczty, ustalono, że osoba ta nie żyje. Niestety daty ani miejsca śmierci tej osoby nie można ustalić, jak też pełnego kręgu spadkobierców ww. osoby. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. Nie można także powziąć informacji, czy po zmarłym zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Zatem według art. 113 ust. 7 w zw. z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

Na tę okoliczność sporządzono notatkę służbową i odstąpiono od wydania decyzji umarzającej postępowanie, z uwagi na brak możliwości dostarczenia jej stronie.

W związku z powyższym w dniu 06 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 406/3 o pow.0,0964 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Modzele, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Łomża, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 1/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Łomża z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w zawiadomieniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 26 sierpnia 2015 r., nr GN-I.683.5.1.2014 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Łomża o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Łomża i Sołtysa wsi Stare Modzele z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Łomża był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.

Pismem z dnia 04 listopada 2015 roku, nr WI.7013.46.72.2015.KL, Wójt Gminy Łomża poinformował, że poprzedni właściciel nieruchomości nie wydał jej Gminie Łomża – stąd też brak jest dokumentów na tę okoliczność, faktyczne przejęcie nieruchomości nastąpiło w dniu 16 czerwca 2014 roku, to jest w dniu, w którym został przekazany wykonawcy robót plac budowy oraz że były właściciel nieruchomości nigdy nie stawiał przeszkód odnośnie objęcia we władanie nieruchomości przez Gminę Łomża.

Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która wynosi 4 046,00 zł, powiększoną o 5 %
(4 046,00 + (4 046,00*0,05))= 4 248,30 zł.

Wydanie nieruchomości to przeniesienie jej posiadania, w tym dobrowolne opuszczenie nieruchomości przez byłego właściciela albo umożliwienie inwestorowi korzystania z nieruchomości. Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy wydania nieruchomości – w szczególności nie jest wymagane sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego ani złożenia jednostronnego oświadczenia woli o przekazaniu nieruchomości. Postępowanie dowodowe w postępowaniu o ustalenie odszkodowania odbywa się na zasadach ogólnych. Na tle ustawodawstwa regulującego postępowania administracyjne, utrwalony jest pogląd, że niedopuszczalne jest stosowanie formalnej (legalnej) teorii dowodów przez twierdzenie, że daną okoliczność można udowodnić wyłącznie określonymi środkami dowodowymi (odpowiednio – na tle art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej: wyrok NSA z dnia 01 września 2008 roku, II FSK 1541/06; Uchwała 7 Sędziów NSA z dnia  07 listopada 2010 roku, I FPS 1/10, ONSAiWSA 2011/1/4; na tle KPA – przykładowo – wyrok NSA z 06 września 2010 roku, I OSK 1401/09, wyrok NSA z dnia 06 września 2010 roku, I OSK 1430/09).

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że przesłanki uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w art. 18 ust. 1e specustawy spełnione są także wtedy, gdy bez czynienia przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi, zanim dotychczasowy właściciel zostanie zawiadomiony o wydaniu decyzji rodzącej obowiązek wydania nieruchomości (m. in. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 03 kwietnia 2012 roku, II SA/Bk 768/11).

W przypadku gdy realizacja inwestycji nie rozpoczęła się po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, przesłanki zawarte w art. 18 ust. 1e zostają spełnione także poprzez przyjęcie w sposób dorozumiany, że były właściciel nie stawiał przeszkód odnośnie objęcia we władanie nieruchomości przez właściwego zarządcę drogi. W przeciwnym przypadku, przyjmując, iż wydanie nieruchomości nie wymaga konkretnych uregulowanych przepisami prawa czynności, doszłoby do różnicowania sytuacji prawnej byłych właścicieli nieruchomości w zależności od tego, kiedy na danej nieruchomości rozpoczęto realizację inwestycji drogowej, a wiec z przyczyny od nich niezależnej.

Mimo, że obowiązujące przepisy nie wymagają, to dokumentem potwierdzającym wydanie nieruchomości może być protokół zdawczo-odbiorczy, a w dalszej kolejności jednostronne oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego w sytuacji gdy zarządca zobowiązany do przejęcia odmawia podpisania protokołu. Ponadto dowodem takim może być faktyczne przejęcie nieruchomości poprzez rozpoczęcie inwestycji przed upływem 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, a także po tym terminie jeżeli były właściciel nie stawiał przeszkód do wydania nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie doszło do formalnego przekazania nieruchomości protokołem zdawczo– odbiorczym lub jednostronnym oświadczeniem właściciela, jednakże objęcie nieruchomości we władanie przez właściwego zarządcę drogi nastąpiło. Należy przy tym podkreślić, iż były właściciel nieruchomości nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi, a w szczególności nie jest w stanie wpłynąć na fakt, czy rzeczywiste, fizyczne zajęcie nieruchomości przez zarządcę drogi następuje w terminie ustalonym w art. 18 ust. 1e specustawy.

Należy uznać więc, że wysokość odszkodowania należy powiększyć o 5% wartości nieruchomości, pomimo nie wydania formalnie przez dotychczasowego właściciela przejętej nieruchomości w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Wydanie nastąpiło w sposób dorozumiany, w związku z tym, iż poprzedni właściciel nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

 

Starosta 

Elżbieta Parzych

 

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Łomża
  2. podano do publicznej wiadomości:

            - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

            - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmina Łomża,

            - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stare Modzele.

 

 

Data powstania: wtorek, 17 lis 2015 11:35
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2015 11:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:15
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2650 razy