BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza o przystąpieniu do przeprowadzenia rokowań po kolejnym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza o przystąpieniu
do przeprowadzenia rokowań po kolejnym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać

 

1. Przedmiotem rokowań po kolejnym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym jest:

 

- Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego położona w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. 628,30 m2, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia lokali: mieszkalnego nr 1 o pow. użyt. 62,15 m2, mieszkalnego nr 2 o pow. użyt. 54,43 m2, mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 68,62 m2oraz użytkowego o pow. użyt. 200,47 m2. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.

 

- Nieruchomość nie posiada obciążeń.

 

- Budynek o konstrukcji murowej z cegły i pustaka, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Na parterze znajdują się pomieszczenia lokalu użytkowego - byłej przychodni zdrowia, a na piętrze trzy możliwe do wyodrębnienia lokale mieszkalne. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kotłowni ze składami opału, hydroforni, pralni, suszarni, pomieszczenia magazynowe, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

 

- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.

 

2. Cena wywoławcza: 122 879,60 zł

3. Poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się 16 marca 2015 roku, 30 kwietnia 2015 roku, 26 czerwca 2015 roku, 03 września 2015 roku i 30 października 2015 roku.

4. Do udziału w rokowaniach mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby fizyczne zobowiązane będą do okazania komisji dowodu tożsamości, upoważnienia współmałżonka do udziału w rokowaniach w sytuacji jego nieobecności, uczestnicy rokowań reprezentujący osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązani będą okazać dowód tożsamości, przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej podmiot.

5. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości” w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 najpóźniej do dnia 11 stycznia 2016 roku do godziny 10.00.

6. Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 14 stycznia 2016 roku o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 218 (I piętro).

7. Warunkiem przystąpienia do udziału w rokowaniach jest wniesienie gotówką zaliczki, pobieranej z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 6 144,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy w terminie do dnia 11 stycznia 2016 roku. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty zaliczki na podanym koncie.

8. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
  prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- kopię dowodu wpłaty zaliczki, lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z wpłaty zaliczki,

- w przypadku gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie wszystkie załączniki zgłoszenia winny być podpisane przez oboje małżonków.

9. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, z którym zostaną przeprowadzone rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zostanie zwrócona na wskazane konto po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

10. Organizator rokowań zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

11. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przeprowadzający rokowania może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

12. Cena nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

14. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

15. Unieważnienie rokowań nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconej zaliczki.

16. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00.-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub warunkach rokowań można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr telefonu 

(86) 215-69-27.

17. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

 

Łomża, 27 listopada 2015 roku                                                         

Starosta

Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 9 gru 2015 08:32
Data opublikowania: środa, 9 gru 2015 08:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:17
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2239 razy