BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI USTALAJĄCEJ ODSZKODOWANIE

Łomża, 11 grudnia 2015 r.

GN-I.683.2.16.2015

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

 W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI USTALAJĄCEJ ODSZKODOWANIE

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja nr GN-I.683.2.16.2015 z dnia 22 października 2015 roku oraz zmieniająca ją decyzja nr GN-I.683.2.16.2015 z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Siemień Nadrzeczny, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 220/1 o pow. 0,0069 ha, stanowiącą poprzednio współwłasność Stanisława Sierzputowskiego (udział ½) oraz Tadeusza i Barbary małż. Sierzputowskich (udział ½), przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

Starosta

Elżbieta Parzych

Data powstania: piątek, 11 gru 2015 10:14
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 10:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:14
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2272 razy