BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części

Numer ogłoszenia: 350740 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Część I 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży, czynna całodobowo tj.: 1) Wykaz paliw płynnych: a) olej napędowy ON - 46.000 litrów, b) etylina Pb95 - 20.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego. Część II 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne tj.: Wykaz paliw płynnych: 1) olej napędowy ON - 30.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego Część III 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Wizna tj.: Wykaz paliw płynnych: 1) olej napędowy ON - 8.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego. Część IV 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Nowogród tj.: Wykaz paliw płynnych: 1) olej napędowy ON - 16.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania bezgotówkowych transakcji za pomocą kart magnetycznych, które winny zawierać m. in.: imię i nazwisko użytkownika, numer rejestracyjny pojazdu, okaziciela, stan licznika. Powyższe informacje winny być również umieszczone na fakturze wystawionej dla Zamawiającego. Pomimo możliwości korzystania z kart magnetycznych Zamawiający zastrzega sobie prawo utrzymania kart drogowych. 3. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa 09.13.41.00-8 Olej napędowy Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441 ze zm.). Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.). Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp). 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

 

II.1.5)

 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    • koncesja na dystrybucję paliwami płynnymi 


  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 


  • III.3.3) Potencjał techniczny


   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 


  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 


  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Wypełnioną i podpisaną ofertą - wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie o lokalizacji i godzinach pracy stacji paliw oferowanej do tankowania pojazdów zamawiającego 3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:1) Pełnomocnictwo (w przypadku podmiotów występujących wspólnie). 2) W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty określone w pkt. IX ust. 2 pkt. 1,2,3,4,5 SIWZ tj.: 1) Oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ . 2) Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualne zaświadczeni z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tj Dz. U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej muszą być złożone dla każdego z nich przy czym pozostałe tj.: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy - wg. wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ 2) Kserokopia aktualnej koncesji na dystrybucję paliwami płynnymi. 3) Oświadczenie o lokalizacji i godzinach pracy stacji paliw oferowanej do tankowania pojazdów zamawiającego 4)Wypełnioną i podpisaną ofertą - wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ wspólnie. Zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Dokumenty w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów: Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6 SIWZ tj.: 1). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  • 1 - Cena - 70

 

  • 2 - Wysokość upustu - 30IV.2.2)

 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 1. 1. Zmiana umowy jest dopuszczalna jeśli wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a w szczególności: 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 2) urzędowa zmiana stawki podatku VAT, 5. Przewidywane ilości poszczególnych rodzajów paliw mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego, jednak w zakresie nieprzekraczającym wyjściowej ceny całkowitej umowy, w związku z tym termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony. Zamawiający może, ale nie musi w opisanym powyżej przypadku wydłużyć termin realizacji zamówienia (wprowadzić aneks do zawartej umowy wskazujący wydłużony termin realizacji zamówienia). W przypadku niewydłużenia terminu realizacji umowy (tj. po upływie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzorem umowy) z tytułu różnicy między przewidywaną ilością nabywanego paliwa, a faktycznie zakupioną w oparciu o uprawnienie Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, pokój nr 1.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, pokój nr 1.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży, czynna całodobowo tj.: 1) Wykaz paliw płynnych: a) olej napędowy ON - 46.000 litrów, b) etylina Pb95 - 20.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego..

 


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 


  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:    • 1. Cena - 70

    • 2. wysokość upustu - 30
 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne tj.: Wykaz paliw płynnych: 1) olej napędowy ON - 30.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego.

 


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

 

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 


  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:    • 1. Cena - 70

    • 2. Wysokość upustu - 30
 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Wizna.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Wizna tj.: Wykaz paliw płynnych: 1) olej napędowy ON - 8.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego..

 


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

 

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 


  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:    • 1. Cena - 70

    • 2. Wysokość upustu - 30
 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Nowogród.
  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Nowogród tj.: Wykaz paliw płynnych: 1) olej napędowy ON - 16.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego..

 


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

 

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 


  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:    • 1. Cena - 70

    • 2. Wysokość upustu - 30


 

Data powstania: wtorek, 22 gru 2015 12:44
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2015 12:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 sty 2016 07:42
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1279 razy