BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

GN-I.683.6.7.2014 z dnia 21 stycznia 2016 r.

Łomża, 21 stycznia 2016 r.

GN-I.683.6.7.2014

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

o r z e k a m

  1. Ustalić wartość nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wagi, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134/1 o pow. 0,0042 ha, stanowiącej poprzednio współwłasność Kazimierza Godlewskiego (udział ½) oraz Józefy Mogielnickiej (udział ½), przejętej z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 4/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1836B we wsi Wagi, gm. Przytuły – odcinek dł. 438,67 km (km 0+000 do km 0+438,67), na kwotę 649,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć złotych), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 23 lipca 2014 roku, opatrzonym klauzulą aktualności w dniu 03 sierpnia 2015 roku.
  2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 681,45 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 45/100).
  3. Wypłaty odszkodowania dokona Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna na rzecz Kazimierza Godlewskiego - w wysokości 340,73 zł oraz przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat kwotę w wysokości 340,72 zł należną spadkobiercom Józefy Mogielnickiej. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński decyzją nr 4/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku, która stała się ostateczna dnia 16 maja 2014 roku, zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Wagi, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 134/1 o pow. 0,0042 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Łomżyńskiego.

Zawiadomieniem z dnia 18 czerwca 2014 roku, nr GN-I.683.6.7.2014 poinformowano strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za ww. nieruchomość.

Rzeczoznawca majątkowy Mirosław Kazimierz Anaszko (upr. nr 1995) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość przejętej na rzecz Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości na kwotę 649,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 15 kwietnia 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomości.

W ocenie organu operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zgodnie z informacjami zawartymi w wypisie z rejestru gruntów współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości są Jóźefa Mogielnicka (udział ½) oraz Kazimierz Godlewski (udział ½). W toku postępowania, na podstawie adnotacji poczty, ustalono, że Józefa Mogielnicka nie żyje. Nie można także powziąć informacji, czy po zmarłej zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Zatem według art. 113 ust. 7 w związku z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość w części ma nieuregulowany stan prawny. Przesłanką jest brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów uniemożliwiający ustalenie osób, którym przysługuje prawo własności do nieruchomości.

W związku z powyższym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 marca 2015 roku o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (w części ½), oznaczoną jako działka 134/1 o pow.0,0042 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Wagi, przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 4/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Przytuły z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w ww. zawiadomieniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 06 marca 2015 r., nr GN-I.683.6.7.2014 Starosta Łomżyński powiadomił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży oraz Kazimierza Godlewskiego o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 26 sierpnia 2015 r., nr GN-I.683.6.7.2014 Starosta Łomżyński powiadomił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży oraz o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Przytuły i Sołtysa wsi Wagi z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Pismem z dnia 30 grudnia 2015 roku, nr ZDP-1.4130.1096.2015 Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że nie posiadają żadnych dokumentów stwierdzających wydanie im działek oraz że byli właściciele nie stawiali przeszkód odnośnie objęcia ich przez właściwego zarządcę drogę. Wskazał również, że dzień przekazania placu budowy dla wykonawcy jest dniem przejęcia działek przez Zarząd Dróg Powiatowych od byłych właścicieli, a inwestycja została zrealizowana w okresie 25.06.2014 roku do 18.08.2014 roku.

Zatem w dniu 25 czerwca 2014 roku, w terminie 40 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, grunt znajdował się we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych, która swobodnie nim dysponowała i przekazała wykonawcy prac budowlanych. Poprzedni współwłaściciele przejętej nieruchomości formalnie nie przekazali nieruchomości, ale nie czynili przeszkód w faktycznym objęciu gruntu we władanie przez zarządcę drogi i wykonawcę robót budowlanych.

Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która wynosi 649,00 zł, powiększoną o 5 %(649,00 + (649,00*0,05))= 681,45 zł.

Przesłanki do uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w przepisie art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, są spełnione także wtedy, gdy bez czynionych przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód, dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 roku, nr II SA/Bk 768/2011. Należało więc odszkodowanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększyć o 5% wartości nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

 

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
  2. Pan Kazimierz Godlewski,
  3. podano do publicznej wiadomości:

            - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

            - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmina Przytuły,

            - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wagi.

Data powstania: czwartek, 21 sty 2016 13:38
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2016 13:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lut 2016 08:33
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 883 razy