BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja

GN-I.6821.17.2015 z dnia 21 stycznia 2016 r.

            Łomża, 21 stycznia 2016 r.

GN-I.6821.17.2015

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 9a i art. 124 ust. 1, 2, 4 i 7 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu i na rzecz której działa Pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

orzeka

  1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/3 o pow. 0,15 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu i na rzecz której działa pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zezwolenia na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z demontażem istniejących przewodów i słupa z granicy działki, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN-15kV, w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;

Ograniczenie obejmuje możliwość przeprowadzenia kabla na czas nieoznaczony, a także możliwość zajęcia części działki nr 69/3 o pow. 178,00 m2 (w granicach pasa technologicznego), położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo – na okres 2 dni od dnia zajęcia nieruchomości – w celu wykonania prac budowlano – montażowych;

  1. Zobowiązać PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu i na rzecz której działa pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji wymienionej w ust. 1.

 

Uzasadnienie

Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok działający w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wejście w teren dla przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN-15kV na działce oznaczonej numerem geodezyjnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, której stan prawny jest nieuregulowany oraz udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu
(art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.

Natomiast treść art. 124a ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Bronowo, jednostka ewidencyjna Wizna jako właściciel ww. działki figuruje Edmund Kuczykowski. Z posiadanej dokumentacji wynika, że Edmund Kuczykowski nie żyje oraz że po zmarłym nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 ww. artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Mając na uwadze fakt, że właściciel działki nr 69/3, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Bronowo, jednostki ewidencyjnej Wizna nie żyje oraz niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, działka ta ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. Ww. ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 09 października 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz przesłane do Wójta Gminy Wizna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 15 grudnia 2015 roku oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.

Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.

Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Planowane przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu i na rzecz której działa Pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii średniego napięcia SN-15kV jest niewątpliwie realizacją celu publicznego(zgodnie z ww. definicją) oraz zgodne jest z decyzją Wójta Gminy Wizna Nr GK.6733.6.2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny prawniczej decyzja wydana w oparciu o art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna wskazywać termin na wykonanie prac budowlanych lub montażowych. Pozwoli to na zdyscyplinowanie inwestora i uniknięcie utrzymywania stanu permanentnej budowy na nieruchomości obciążanej. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia art. 124 ust. 4.

Dlatego też czas zajęcia nieruchomości ustalono na okres maksymalnie 2 dni, zgodnie z harmonogramem prac na nieruchomości, związanych z demontażem istniejących przewodów i słupa z granicy działki oraz montażem nowych przewodów SN-15kV, zawartym we wniosku.

Natomiast jeśli chodzi o postępowanie dotyczące zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, w myśl art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi odrębną sprawę i postępowanie w tym zakresie może być wszczęte dopiero po wydaniu decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości t.j. decyzji wydanej w oparciu o art. 124 ust. 1 tej ustawy (wyrok WSA w Warszawie z dnia 05 marca 2013 roku – I SA/Wa 2124/12). Dlatego też z uwagi na powyższe wnioskowanie o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie może być rozpatrzone w niniejszym postępowaniu.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zezwolenie było udzielane na wniosek tej jednostki.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Z up. STAROSTY

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału

Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Otrzymują:

1.         PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,

2.         podano do publicznej wiadomości:

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży,

- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna,

- na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Bronowo.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 sty 2016 12:31
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2016 12:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lut 2016 08:33
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 991 razy