BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44 b ust. 1 i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r., w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

 

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI

ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży.

  1. Kandydaci na członków Rady mogą być zgłoszeni przez działające na terenie Powiatu Łomżyńskiego organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminy). Każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata.
  1. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres zgłaszającego; uzasadnienie; Imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kandydata; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania zgłaszającego.

Wzór Karty zgłoszenia oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz. U. z 2015r. poz. 2135.) w celu powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. Termin składania dokumentów: w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  1. Miejsce składania dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) lub składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na Karcie zgłoszeniowej, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Łomżyński powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie 5 osób.

Data powstania: środa, 23 mar 2016 11:35
Data opublikowania: środa, 23 mar 2016 11:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:45
Opublikował(a): Mariusz Kozikowski
Zaakceptował(a): Mariusz Kozikowski
Artykuł był czytany: 815 razy