BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE NR GN-I.683.7.25.205 z dnia 05 kwietnia 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Rutkowskie, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 171/1 o pow. 0,0019 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Wizna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2015 z dnia 07 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Rutkowskie, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 171/1 o pow. 0,0019 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Wizna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2015 z dnia 07 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie, odcinek o łącznej długości 1142,90m: odcinek I (trasa 1) - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+294,73; odcinek II (trasa 2) – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+848,17.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków
w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości) niniejszego zawiadomienia,w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału 

Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 7 kwi 2016 09:43
Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2016 09:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 kwi 2016 09:12
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 672 razy