BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

nr GN-I.6821.24.2015 z dnia 13 kwietnia 2016 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 12 kwietnia 2016 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.24.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wszerzecz, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 17 o pow. 5,39 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matys zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

Data powstania: czwartek, 14 kwi 2016 14:13
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2016 14:30
Data edycji: czwartek, 14 kwi 2016 14:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 maj 2016 14:48
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 644 razy
Ilość edycji: 2