BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE nr GN-I.6821.25.2015 z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 13 maja 2016 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.25.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Osobne, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 38 o pow. 0,67 ha i nr 70/1 o pow. 5,00 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matys zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: piątek, 13 maj 2016 15:14
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2016 15:17
Data przejścia do archiwum: środa, 1 cze 2016 11:57
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 752 razy