BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.683.7.25.2015 z dnia 19 maja 2016 roku ustalająca wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Wizna, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 7/2015 z dnia 07 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

o r z e k a m

 

  1. Ustalić wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Wizna, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 7/2015 z dnia 07 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn - Rutkowskie, odcinek o łącznej długości 1142,90m, klasa drogi – dojazdowa D, odcinek I (trasa 1) - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+294,73; odcinek II (trasa 2) – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+848,17, położonej w obrębie Rutkowskie, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 171/1 o pow. 0,0019 ha, na kwotę 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 27 listopada 2015 roku.
  2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 350,00 zł (słownie: tysiąc pięćset osiemdziesiąt cztery złote).
  3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Wizna przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński ostateczną decyzją nr 7/2015 z dnia 07 października 2015 roku zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Rutkowskie, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 171/1 o pow. 0,0019 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Wizna.

Rzeczoznawca majątkowy Kazimierz Fajfer (upr. nr 1453) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) określił wartość przejętej na rzecz Gminy Wizna nieruchomości na kwotę 350,00 zł (data sporządzenia operatu – 27 listopada 2015 roku).

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 07 października 2015 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomości.

Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków jako władający na zasadach samoistnego posiadania przedmiotową nieruchomością figuruje Ignacy Bryl. Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Mając na uwadze fakt, że brak jest możliwości ustalenia osób, którym przysługują prawa rzeczowe, działka ta ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W dniu 08 stycznia 2016 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 171/1 o pow. 0,0019 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Rutkowskie, przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 7/2015 z dnia 07 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Wizna i Sołtysa wsi Rutkowskie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w ww. ogłoszeniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 05 kwietnia 2016 roku, nr GN-I.683.7.25.2015 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Wizna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Wizna i Sołtysa wsi Rutkowskie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Do dnia wydania niniejszej decyzji do organu nie zgłoszono zastrzeżeń i uwag odnośnie przedmiotowego postępowania. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

 

Data powstania: piątek, 20 maj 2016 15:22
Data opublikowania: piątek, 20 maj 2016 15:26
Data edycji: poniedziałek, 23 maj 2016 07:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 cze 2016 15:05
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 897 razy
Ilość edycji: 1