BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 12 września 2016 roku, nr GN-I.6821.15.2016

 

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, reprezentowanych przez pełnomocnika – radcę prawnego Łukasza Matys zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Osobne, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 38 o pow. 0,6700 ha oraz nr 70/1 o pow. 5,00 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew (zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr GN-I.6821.25.2015 z dnia 13 maja 2016 roku).

Mając na uwadze art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 

 

 

Z up. STAROSTY

Stanisław Kozikowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: środa, 14 wrz 2016 12:48
Data opublikowania: środa, 14 wrz 2016 12:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 wrz 2016 10:18
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 589 razy