BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 12 października 2016 roku, nr GN-I.683.3.42.2016 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Jankowo Młodzianowo, jednostce ewidencyjnej Nowogród, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 499/1 o pow. 0,0015 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 105840B i nr 129055B, odcinek o długości 635,17m na terenie wsi Jankowo Młodzianowo oraz przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo - Młodzianowo, odcinek o długości 1364,63 m.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 

Z up. STAROSTY

Stanisław Kozikowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: piątek, 14 paź 2016 08:24
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2016 08:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lis 2016 13:36
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 581 razy