BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

z dnia 13 października 2016 roku, nr GN-I.683.1.16.2016 ustalająca odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Przytuły, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

D E C Y Z J A

 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

o r z e k a m

 

  1. Ustalić wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Borawskie, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 92/1 o pow. 0,0004 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Przytuły, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 104646B i Nr 104622B przez wieś Borawskie, gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1833B, na kwotę 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 22 czerwca 2016 roku.
  2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych).
  3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Przytuły przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), zwanej dalej „specustawą”, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 i ust. 4a specustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f ust. 1 pkt 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Odszkodowanie za nieruchomość przejętą  z mocy prawa na realizację inwestycji drogowej przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (art. 12 ust. 4f specustawy).

Stosownie do art. 12 ust. 5 specustawy do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), zwanej dalej „u.g.n.”.

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust. 1 u.g.n., wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Starosta Łomżyński ostateczną decyzją nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Borawskie, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 92/1 o pow. 0,0004 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Przytuły.

Rzeczoznawca majątkowy Krzysztof Zieliński (upr. nr 2786) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) określił wartość przejętej na rzecz Gminy Przytuły nieruchomości na kwotę 85,00 zł (data sporządzenia operatu – 22 czerwca 2016 roku).

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 26 stycznia 2016 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomości.

Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków jako właściciele przedmiotowej nieruchomości figurują Anna i Stanisław małż. Klimaszewscy. W toku postępowania ustalona, że osoby te nie żyją.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 u.g.n. przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 ww. artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Mając na uwadze fakt, że właściciele ww. działki nr 92/1 nie żyją oraz nieustalony jest krąg spadkobierców, działka ta ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W związku z tym postępowanie odszkodowawcze przeprowadzono w oparciu o przepisy dotyczące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W dniu 17 maja 2016 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 92/1 o pow. 0,0004 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Borawskie, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Przytuły, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Przytuły i Sołtysa wsi Borawskie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w ww. ogłoszeniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 25 sierpnia 2016 roku, nr GN-I.683.1.16.2016 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Przytuły o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Przytuły i Sołtysa wsi Borawskie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Do dnia wydania niniejszej decyzji do organu nie zgłoszono zastrzeżeń i uwag odnośnie przedmiotowego postępowania. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 u.g.n., odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

 

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Przytuły
  2. podano do publicznej wiadomości:

                - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

                - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przytuły,

                - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Borawskie.

Data powstania: piątek, 14 paź 2016 08:28
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2016 08:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lis 2016 13:36
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 679 razy