BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : : „Remont drogi powiatowej nr 1963B w obrębie m. Rutki na odcinku od km 0+000 do km 0+500,00”, gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą uPzp) Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Łomży zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

 

1. została wybrana - zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp - oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,

ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta w/w Wykonawcy została przygotowana prawidłowo oraz na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (cena brutto - maksymalnie 60 pkt, okres gwarancji - maksymalnie 40 pkt) uzyskała w ocenie największą liczbę punktów spośród wszystkich ofert.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt

 

Długość okresu gwarancji i rękojmi

- max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

 

Łączna liczba punktów

 1

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.,

ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

 

 

420 001,21

 

 

 

    54,71

 

 

5 lat od

odbioru ostatecznego

robót

 

 

 

0

 

 

54,71

 2

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,

ul. Sikorskiego 156,

18-400 Łomża

 

 

382 947,59

 

 

   60,00

 

5 lat od

odbioru ostatecznego

robót

 

 

 

0

 

 

60,00

 

 

 

Data powstania: środa, 26 paź 2016 10:28
Data opublikowania: środa, 26 paź 2016 10:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lis 2016 13:36
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 685 razy