BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Informacja


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części”.


 


Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 27.01.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części”.  1. Najkorzystniejsza oferta:


 


Jako najkorzystniejsza została wybrana:


 Dla części I, oferta nr 1,  złożona przez Wykonawcę:


Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe


 „ZACHARZEWSKI”


Al. Legionów 155A,


18-400 Łomża.


 


z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 373.850,00 zł


z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                      


                                                                                  etylina Pb 95             - 0,23 zł


                                                                                             


                                                                                  olej napędowy ON    - 0,23 zł


 


Dla części II, oferta nr 2,  złożona przez Wykonawcę:


Leszek Orłowski


„LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,


ul. Cmentarna 26


18-420 Jedwabne


 


z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 90.400,00 zł


z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                      


                                                                                             


                                                                                  olej napędowy ON    - 0,03 zł


 


 Dla części III, oferta nr 3,  złożona przez Wykonawcę:


Benzol Sp. z o.o.


ul. Graniczna 7


07-410 Ostrołęka


 


z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 46.600,00 zł


z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                      


                                                                                             


                                                                                  olej napędowy ON    - 0,01 zł


Uzasadnienie:


Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:


Cena – 60 %


Wysokość upustu: – 40%


 


W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:


 

 


Nr oferty 


Nazwa i adres Wykonawcy 


Cena oferty brutto


[zł] 


Punktacja przyznana w kryterium


„cena” – max. 60 pkt. 


Wysokość upustu - max. 40 pkt 


Liczba pkt. w kryterium „wysokość upustu” 


Łączna liczba punktówCzęść I1Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI” Al. Legionów 155A,
18-400 Łomża373.850,00 zł60Pb 95 – 0,23 zł


ON - 0,23 zł401004P.T.H.U. PRYMA 1


Hanna Gosk


Al. Legionów 147F


18-400 Łomża374.050,00 zł59,97Pb 95 – 0,20 zł


ON - 0,25 zł39,1399,105Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski


ul.. Strusia 9


18-400 Łomża383.000,00 zł58,57Pb 95 – 0,18 zł


ON - 0,18 zł31,3089,87Część II2Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26


18-420 Jedwabne90.400,00 zł60ON - 0,03 zł40100Część III3Benzol Sp. z o.o.


ul. Graniczna 7


07-410 Ostrołęka46.600,00 zł60ON - 0,01 zł40100 


 

Data powstania: piątek, 27 sty 2017 12:37
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2017 12:43
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 511 razy