BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las”

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 16.02.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 753.715,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

UNIBEP S.A.        
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy UNIBEP S.A.

w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

755.868,36 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA”
Sp. z o.o.

ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

702.139,14 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

667.944,85 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

4

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

820.687,71 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 16 lut 2017 12:35
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2017 12:38
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 813 razy