BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo”.

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 07.03.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo”.

 

  1. Najkorzystniejsza oferta:

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 5 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 556.894,90 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długością okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

 

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM”
Spółka z o.o.
ul. Sitarska 1

18-300 Zambrów

710.630,57 zł

47,02

5 lat od odbioru ostatecznego robót

20

67,02

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA”
Sp. z o.o.

ul. Lokalna 2

07-410 Ostrołęka

606.474,26 zł

55,10

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

95,10

3

BIK PROJEKT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Poligonowa 32,
18-400 Łomża.

732.932,19 zł

45,59

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

85,59

4

UNIBEP S.A.         
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy
UNIBEP S.A.

w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

567.416,47 zł

58,89

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

98,89

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

556.894,90 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

Data powstania: wtorek, 7 mar 2017 10:27
Data opublikowania: wtorek, 7 mar 2017 10:45
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 704 razy