BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 13.03.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 270.000,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Część I

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

195.533,10

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

Część II

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

78.277,00

 

 

 

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego

Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

79.335,00

 

 

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2017 11:31
Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2017 11:37
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:54
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 925 razy
Ilość edycji: 1