BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

nr GN-I.683.5.3.2016 z dnia 27 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Wygoda, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 51/1 o pow. 0,0530 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 5/2016 z dnia 30 maja 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 105 804 B ulica Leśna we wsi Wygoda od km 0+579,00 do km 1+008,50 i drogi gminnej Nr 105 805 B ulica Lipowa we wsi Wygoda od km 0+000,00 do km 0+345,45.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 

Z up. STAROSTY

Stanisław Kozikowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: środa, 29 mar 2017 10:29
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 10:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 kwi 2017 11:49
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 545 razy