BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 25 kwietnia 2017 roku, nr GN-I.6821.21.2017

ZAWIADOMIENIE

O  WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

 

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, reprezentowanych przez pełnomocnika – radcę prawnego Łukasza Matys zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 432 o pow. 0,89 ha, nr 438 o pow. 0,90 ha oraz nr 443 o pow. 0,46 ha, w związku z udzieleniem zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew - Ostrołęka (zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr GN-I.6821.22.2015 z dnia 04 marca 2016 roku).

Mając na uwadze art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 

 

wz. STAROSTY

Lech Marek Szabłowski

WICESTAROSTA

 

 

 

 

Otrzymują:

1.         Pan Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,

2.         podano do publicznej wiadomości:

            - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

            - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łomża,

            - na tablicy ogłoszeń sołectwa Puchały.

Data powstania: środa, 26 kwi 2017 13:01
Data opublikowania: środa, 26 kwi 2017 13:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 maj 2017 11:25
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 528 razy