BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 16 maja 2017 roku, nr GN-I.683.5.3.2016 w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja nr GN-I.683.5.3.2016 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Wygoda, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 51/1 o pow. 0,0530 ha, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Łomża, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 5/2016 z dnia 30 maja 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105804B ulica Leśna we wsi Wygoda od km 0+579,00 do km 1+008,50 i drogi gminnej nr 105805B ulica Lipowa we wsi Wygoda od km 0+000,00 do km 0+345,45, droga gminna, klasa drogi D.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

 

wz. STAROSTY

Lech Marek Szabłowski

WICESTAROSTA

Data powstania: środa, 17 maj 2017 08:37
Data opublikowania: środa, 17 maj 2017 08:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 cze 2017 12:22
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 562 razy