BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego

z 26 lipca 2017 roku, nr GN-I.683.2.21.2017

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) – dalej k.p.a.,

zawiadamiam, że

zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Łomża 4, jednostce ewidencyjnej Łomża - miasto, powiat m. Łomża, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40640/1 o pow. 0,0097 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 2/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 152 006B ul. Krótka i Nr 152 005B ul. Polna we wsi Zawady, gm. Łomża na odcinku: Trasa 1: ul. Polna km rob. 0+000 – 0+106,03; Trasa 2: ul. Krótka i ul. Polna km rob. 0+000 – 0+191,34; Trasa 3: ul. Polna km rob 0+000 – 0+098,35.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 k.p.a. informuję, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów. W związku z powyższym zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220
w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 26 lip 2017 15:10
Data opublikowania: środa, 26 lip 2017 15:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 sie 2017 15:26
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 429 razy