BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego

z 26 lipca 2017 roku, nr GN-I.6814.5.2017

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) – dalej k.p.a.,

 

zawiadamiam, że

 

z wniosku Gminy Śniadowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gminne działki nr 213 o pow. 0,50 ha, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Uśnik Kolonia, jednostki ewidencyjnej Śniadowo, powiatu łomżyńskiego, woj. podlaskiego.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 k.p.a. informuję, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów. W związku z powyższym zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 26 lip 2017 15:13
Data opublikowania: środa, 26 lip 2017 15:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 sie 2017 15:26
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 429 razy