BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

nr GN-I.6821.21.2016 z 11 sierpnia 2017 roku

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – dalej k.p.a., w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Witynie, jednostce ewidencyjnej Jedwabne, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 47/4, poprzez udzielenie PGE Dystrybucji S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na budowę linii kablowej SN-15 kV.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów. W związku z powyższym zainteresowane strony, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, uzupełnić materiał dowodowy w sprawie oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy w tut. Urzędzie, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

 

 Z up. STAROSTY

Stanisław Kozikowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 11 sie 2017 12:15
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2017 12:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sie 2017 12:10
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 492 razy