BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 24.08.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
183.726,00 zł brutto.

 

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

PROBRUK

Barbara Mściwujewska

Siemień Nadrzeczny 16A

18-400 Łomża

220.355,66 zł

7  lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

BIK – PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

217.974,76 zł

7  lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

3

ZAKŁAD DROGOWY „KALIF”

ul. Kalinowa 31

18-400 Łomża

217.991,67 zł

 7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 24 sie 2017 13:56
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2017 14:03
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:22
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 917 razy
Ilość edycji: 1