BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki.

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30,
18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 06.12.2017r. odbyło się otwarcie ofert
w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki”

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 684.606,91 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

1.119.358,88 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

UNIBEP S.A.         
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy
UNIBEP S.A.

w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

900.026,12 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

975.248,62 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.