BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

Oddział Geodezji i Kartografii - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kratograficznej

STAROSTA  ŁOMŻYŃSKI 

 

na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

 

                 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży                            

 ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

 

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego: 

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) w wymiarze 1 etatu.

 

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 
1.Wymagania niezbędne:             

1) wykształcenie wyższe geodezyjne,

2) znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w praktyce:

 - ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego”,

 - ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”

 - ustawy „o samorządzie powiatowym””,

 - ustawy „o ochronie danych osobowych”,

 - aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz standardów technicznych.

3) obsługa komputera oraz dobra znajomość programu geodezyjnego Turbo EWID 2007,       w tym bazy egib, BDOT 500, GESUT i programów użytkowych,

4) obywatelstwo polskie,

5) nieposzlakowana opinia,

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego  przestępstwa skarbowego,

8) brak przeciwwskazań do ciągłej pracy na komputerze.

 

2.Wymagania dodatkowe:

1) staż pracy: minimum 2 lata w administracji lub wykonawstwie geodezyjnym,

2) wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami,

3) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, odporność na stres,

4) dobra organizacja pracy.

  

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w tym m.in.

- prowadzenie i aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- wydawanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie numerycznej oraz wydruków i wyplotów map,

- ewidencjonowanie i archiwizowanie przyjętych do PODGiK dokumentów geodezyjno – kartograficznych,

- przyjmowanie dokumentacji projektowej do uzgodnienia, ich rejestracja i wydawanie dokumentów po ich uzgodnieniu na nardzie koordynacyjnej,

- bieżąca aktualizacja dokumentów ilustrujących zasób i treści numerycznych map,

- naliczanie opłat za usługi PODGiK .

  

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:        

1.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1) praca administracyjno-biurowa,

2) praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, 

3) kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym,

    

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

1)  praca wykonywana w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27,

2)  stanowisko pracy mieści się na parterze budynku,

3)  budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełnia wymagania dostępności również dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy),

4)  na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, 

5)  w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy,

6) stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa  i higieny pracy, 

 

3. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

V. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów

1)  List motywacyjny,

2)  Curriculum Vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

4)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska lub oświadczenie kandydata,

5)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

6)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

9)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

10)  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VI.Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, Wydział Organizacyjny i Kadr ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)”

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,poz.902)”.

 

Termin składania ofert: do dnia 18 grudnia 2017r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Łomży w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 10.00

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 ( pok. 304 ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip. 

Dodatkowych informacji udziela p. Justyna Kaczmarczyk – Główny specjalista, tel. (086) 215 69 69.

 

Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 20 grudnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży- pokój nr 308.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży przez okres 3 miesięcy, a w przypadku ich nieodebrania zniszczone komisyjnie.

 

 

 

             STAROSTA

         Elżbieta Parzych

Łomża, 08 grudzień 2017 rok

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 gru 2017 11:50
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2017 12:03
Data przejścia do archiwum: środa, 20 gru 2017 08:35
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 283 razy