BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki”.

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 29.12.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki”.

1.Najkorzystniejsza oferta:

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

UNIBEP S.A.  3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy

UNIBEP S.A. w Łomży

Poligonowa 12

18-402 Łomża

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 900.026,12 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji

Łączna liczba punktów

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

1.119.358,88 zł

48,24

7  lat od odbioru ostatecznego robót

40

88,24

2

UNIBEP S.A.         
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy UNIBEP S.A.

w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

900.026,12 zł

60

7  lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

975.248,62 zł

55,37

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

95,37

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 29 gru 2017 10:40
Data opublikowania: piątek, 29 gru 2017 10:44
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 504 razy