BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 16.01.2018r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 528.150,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Wysokość upustu
[brutto] (zł)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Część I

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski

ul.. Strusia 9

18-400 Łomża

350.150,00

Pb 95 – 0,20 zł

ON - 0,20 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI” Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

349.700,00

Pb 95 – 0,23 zł

ON - 0,23 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

4

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

350.700,00

Pb 95 – 0,25 zł

ON - 0,25 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

Część II

 

1

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

112.000,00

ON - 0,02 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

Część III

 

-

BRAK OFERT

-

-

-

-

 

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: wtorek, 16 sty 2018 13:48
Data opublikowania: wtorek, 16 sty 2018 13:57
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sty 2018 07:57
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 147 razy