BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Łomża

Zgodnie z art. 24 a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r., poz.2101 )

                               STAROSTA  ŁOMŻYŃSKI

 

      Zgodnie  z  art. 24a ust. 5   ustawy   z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne  i  Kartograficzne

                                      (Dz.U z 2017 r., poz. 2101)

                   Z a w i a d a m i a

 

 że  w   terminie od  19 lutego 2018 r.  do  09 marca 2018 r.

( tj.15 dni roboczych)   zostanie  wyłożony do wglądu  osób zainteresowanych  projekt  operatu opisowo-kartograficznego modernizacji  ewidencji    gruntów  i budynków   dla części  Gminy Łomża

 

Obręby: Bacze Suche, Bożenica, Chojny Młode, Czaplice, Gać, Grzymały Szczepankowskie, Janowo, Jarnuty Gm. Łomża, Koty, Lutostań, Łochtynowo, Mikołajki, Milewo, Modzele-Skudosze, Modzele-Wypychy, Nowe Kupiski, Nowe Wyrzyki, Pniewo, Puchały, Rybno, Sierzputy Młode, Stare Chojny, Stare Modzele, Stare Sierzputy,  Wygoda, Zosin.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pokój  nr 218 (pierwsze piętro)   w  godz. 8-15

                                 

  Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją  ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych  ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia  operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Po upływie terminu wyłożenia  projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków  ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może w  terminie

30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji o której mowa wyżej, zgłaszać  zarzuty do tych danych.

 

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów  rozstrzyga Starosta Łomżyński w drodze decyzji zgodnie z art. 24a ust.10 w/w ustawy. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania ,w stosunku do gruntów których dotyczą zarzuty dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty zgłoszone po terminie  traktuje się jako wnioski o zmianę  danych  objętych ewidencją gruntów i budynków.

                                                                                                                         Z up. STAROSTY

                                                                                                                       Lech Marek Szabłowski

                                                                                                                       Wicestarosta

 

Data powstania: piątek, 2 lut 2018 09:19
Data opublikowania: piątek, 2 lut 2018 09:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 mar 2018 09:55
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 742 razy