BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 02.03.2018r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 497.936,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 6 ofert.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
w ciągu

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

204.795,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

4

P.H.U. „MARGO”

Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

293.355,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ”

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

215.865,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

6

GRAVEL Sp z .o.o.

Gałkówka 12

18-413 Miastkowo

260.145,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

CZĘŚĆ II

 

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

40.336,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

4

P.H.U. „MARGO”

Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

56.211,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ”

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

46.125,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

6

GRAVEL Sp z .o.o.

Gałkówka 12

18-413 Miastkowo

50.922,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

CZĘŚĆ III

 

1

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

122.016,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

102.336,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

CZĘŚĆ IV

 

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

77.145,60 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.