BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 14.03.2018r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

 Najkorzystniejsza oferta

 Jako najkorzystniejsza została wybrana:

 

 Dla części I, oferta nr 3,  złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

Makowa 28

18-400 Łomża

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 204.795,00 zł brutto.

termin dostawy – 1 dzień

 

Dla części II, oferta nr 3,  złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

Makowa 28

18-400 Łomża

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 40.336,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Dla części III, oferta nr 2,  złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

Kolonia 1

19-300 Ełk

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 102.336,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Dla części IV, oferta nr 3,  złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

Makowa 28

18-400 Łomża

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 77.145,60 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

 

Część I

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

204.795,00 zł

60

1 dzień

40

100

4

P.H.U. „MARGO”

Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

293.355,00 zł

41,89

1 dzień

40

81,89

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ”

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

215.865,00 zł

56,92

1 dzień

40

96,92

6

GRAVEL Sp z .o.o.

Gałkówka 12

18-413 Miastkowo

260.145,00 zł

47,23

1 dzień

40

87,23

 

Część II

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

40.336,00 zł

60

1 dzień

40

100

4

P.H.U. „MARGO”

Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

56.211,00 zł

43,05

1 dzień

40

83,05

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ”

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

46.125,00 zł

52,47

1 dzień

40

92,47

6

GRAVEL Sp z .o.o.

Gałkówka 12

18-413 Miastkowo

50.922,00 zł

47,53

1 dzień

40

87,53

 

Część III

1

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

122.016,00 zł

50,32

1 dzień

40

90,32

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

102.336,00 zł

60

1 dzień

40

100

 

 

Część IV

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

77.145,60 zł

60

1 dzień

40

100