BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

z 12 kwietnia 2018 roku, nr GN-I.6821.3.2018

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Starosta Łomżyński

zawiadamia o

zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 57 o pow. 0,46 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Zalesie Wypychy, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zezwolenia na przeprowadzenie prac dotyczących przebudowy istniejącej napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV oraz udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie działki 57 po wydaniu ww. decyzji w trybie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

 

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

 

Data powstania: czwartek, 12 kwi 2018 13:47
Data opublikowania: czwartek, 12 kwi 2018 13:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 cze 2018 09:21
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 460 razy