BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice”

 

 Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice”, ogłoszonego w BZP w dniu 13.03.2018r. pod nr 530537-N-2018.

Uzasadnienie: 

W dniu 29.03.2018r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta. Podczas otwarcia ofert , które odbyło się w dniu 29.03.2018r. o godzinie 10:15  w ZDP w Łomży Wykonawca został poinformowany, że na realizację w/w zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę  444.829,83 zł brutto. Cena jedynej oferty, która wpłynęła na ogłoszone zamówienie publiczne przewyższa środki finansowe zabezpieczone przez Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Zamawiający nie może zwiększyć swoich środków, do kwoty środków przedstawionych w powyżej wymienionej ofercie. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Data powstania: wtorek, 24 kwi 2018 12:53
Data opublikowania: wtorek, 24 kwi 2018 12:55
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:24
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 2961 razy
Ilość edycji: 1