BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych”.

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych”. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 30.04.2018r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych”.

 

  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

Kolonia 1

19-300 Ełk

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 49.200,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

49.200,00 zł

60

1 dzień

40

100

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2018 09:19
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2018 09:23
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:25
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 2919 razy
Ilość edycji: 1