BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 02 maja 2018 roku, nr GN-I.6821.149.2017

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 30 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.149.2017 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród, jednostce ewidencyjnej Nowogród-miasto, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 644 o pow. 1,4400 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w tym:

  • na zdemontowanie dotychczasowych przewodów i ich usunięcie;
  • na podwieszenie nowych przewodów linii elektroenergetycznej o długości 48 m w pasie technologicznym o szerokości 16 m (po 8 m z każdej strony od osi linii), o powierzchni 773 m2,
  • do korzystania z linii elektroenergetycznej po jej przebudowie w obszarze pasa technologicznego,
  • na wejście na nieruchomość w celu wykonania w obszarze pasa technologicznego prac budowlano – montażowych oraz w celu wykonania czynności związanych z konserwacją i usuwaniem awarii linii elektroenergetycznej po jej przebudowie.

 

      Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

 

WICESTAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: środa, 2 maj 2018 11:46
Data opublikowania: środa, 2 maj 2018 11:47
Data przejścia do archiwum: środa, 23 maj 2018 10:46
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 394 razy