BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.683.3.2018 z 30 maja 2018 roku

Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

p o s t a n a w i a m

 

  1. Powołać biegłego w osobie Grzegorza Kubackiego – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 4420) do sporządzenia:
    a) 2 operatów szacunkowych (w 2 egzemplarzach), określających wartość rynkową nieruchomości położonych w:
  • obrębie ewidencyjnym Wygoda, jednostce ewidencyjnej Łomża - działka nr 178/2 o pow. 0,0025 ha ,
  • obrębie ewidencyjnym Czerwony Bór, jednostce ewidencyjnej Zambrów - działka nr 29/11 o pow. 0,0594 ha,

nabytych z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 1/2018 z 07 marca 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej nr 105 808 B ulica Sosnowa we wsi Wygoda w km 0+000,00 do 0+197,40 na odcinku od drogi powiatowej nr 1938 B do granicy z działką 200/11, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D w celu ustalenia odszkodowania.

b) operatu szacunkowego (w 2 egzemplarzach) określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miastkowo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej jako działka nr 472 o pow. 0,3143 ha, sklasyfikowanej jako PsV, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

  1. Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 15 czerwca 2018 roku.

 

P o u c z e n i e

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: wtorek, 5 cze 2018 09:41
Data opublikowania: wtorek, 5 cze 2018 10:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 cze 2018 09:21
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 407 razy