BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-7.465.2018).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 08.06.2018r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 999.197,38 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
w ciągu

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

107.338,41 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

100.365,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ III

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

489.474,66 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ IV

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

558.710,25

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.