BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 14.06.2018r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

 

  1. Najkorzystniejsza oferta:

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

VIKBUD Robert Wierzbowski

Powstańców 15 m. 8

07-410 Ostrołęka

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1.198.000,00 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji

Łączna liczba punktów

1

UNIBEP S.A.         
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy UNIBEP S.A.

w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

1.356.357,47 zł

52,99

7  lat od odbioru ostatecznego robót

40

92,99

2

VIKBUD Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m. 8

07-410 Ostrołęka

1.198.000,00 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

 

 

Data powstania: czwartek, 14 cze 2018 14:09
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2018 14:11
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 442 razy