BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934B Kalinowo – Drozdowo”

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 13.07.2018r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934B Kalinowo – Drozdowo”.

 

Najkorzystniejsza oferta:

 

- Dla CZĘŚCI I jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

BIK PROJEKT Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością,

Poligonowa 32,

18-400 Łomża

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 895.133,07 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

- Dla CZĘŚCI II jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

BIK PROJEKT Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

Poligonowa 32,

18-400 Łomża

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 2.215.381,68 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

CZĘŚĆ I

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

1.400.697,81 zł

38,34

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

78,34

2

UNIBEP S.A.         
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

1.092.938,97 zł

49,14

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

89,14

3

BIK PROJEKT Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Poligonowa 32,

18-400 Łomża.

895.133,07 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

CZĘŚĆ II

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

3.085.948,39 zł

43,07

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

83,07

2

UNIBEP S.A.         
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

2.429.504,63 zł

54,71

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

94,71

3

BIK PROJEKT Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Poligonowa 32,

18-400 Łomża.

2.215.381,68 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40 

100

               

 

Data powstania: piątek, 13 lip 2018 08:26
Data opublikowania: piątek, 13 lip 2018 08:29
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 471 razy