BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

dotycząca zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Rydzewo gm. Miastkowo polegającą na aktualizacji osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, uroczyska: „Orle” i „Młynio” oraz wielkości ich udziałów określonych w decyzji nr R.VIII-267/11/1/65 z dnia 11 czerwca 1965 r. dotyczącej działki o numerze ewidencyjnym 478 i wpisanie zmian wykazanych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

GN.III.660.3.2018                                                                             Łomża, 30 lipca 2018 r.

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), § 45, § 46 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) w związku z art. 27, art. 28, art. 29 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29 czerwca 1963 r. (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy niezgodności zapisów osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej z aktualnym stanem prawnym

 

 

 Starosta Łomżyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

o r z e k a:

 

wprowadzić zmianę w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Rydzewo gm. Miastkowo polegającą na aktualizacji osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, uroczyska: „Orle” i „Młynio” oraz wielkości ich udziałów określonych w decyzji nr R.VIII-267/11/1/65 z dnia 11 czerwca 1965 r. dotyczącej działki o numerze ewidencyjnym 478 i wpisanie zmian wykazanych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

 

U z a s a d n i e n i e

            Analiza zapisów osób uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych istniejących na terenie powiatu łomżyńskiego wykazała, że zapisy odnośnie osób uprawnionych do udziału w tych wspólnotach nie były w niektórych przypadkach aktualizowane.

Na przestrzeni lat 1965÷2018 dokonywane były zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków na podstawie aktów notarialnych – umowy przekazania gospodarstwa na następców prawnych, umowy sprzedaży, postanowień nabycia spadku, o dziale spadku, itp. w tych dokumentach nie zawsze wykazany był udział we wspólnocie gruntowej, który związany był z gospodarstwem. Zmiany podmiotowe odnośnie gospodarstwa były dokonywane z pominięciem udziału we wspólnocie gruntowej.

Art. 28 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29 czerwca 1963 r. (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) stanowi, że w razie zbycia wszystkich gruntów gospodarstwa rolnego przez uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej udział w tej wspólnocie przechodzi na nabywcę tego gospodarstwa, zaś w razie zbycia części gruntów udział we wspólnocie gruntowej zachowuje dotychczasowy właściciel, chyba że na podstawie umowy odstąpi swe uprawnienia nabywcy. Jeżeli jednak zbywca pozostawia sobie obszar użytków rolnych nie większy niż 0,1 ha, udział we wspólnocie gruntowej przechodzi na nabywcę.

Jeśli gospodarstwo rolne, z którego posiadaniem był związany udział we wspólnocie gruntowej, zostało podzielone na części w drodze działu spadku lub wyjścia ze współwłasności, udział we wspólnocie ulega podziałowi proporcjonalnie do obszaru tych części zgodnie z art. 29 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29 czerwca 1963 r. (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

Udział we wspólnocie gruntowej może być zbywany wyłącznie w całości i tylko na rzecz osoby posiadającej już udział w tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadających gospodarstwa rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegających do wspólnoty – art. 29 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29 czerwca 1963 r. (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

Ewidencja gruntów i budynków prowadzona w formie informatycznej zawiera archiwalne dokumenty stanowiące dowody zmian do wprowadzonych zapisów i na ich podstawie można ustalić następców prawnych osób uprawnionych do wspólnoty gruntowej i ujawnić zmiany w rejestrze gruntów i budynków.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronie, z mocy art. 127, 127a i 129 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania.

         W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia Starosty

mgr inż. Maciej Karwowski

Z-ca naczelnika Wydziału

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: środa, 1 sie 2018 09:13
Data opublikowania: środa, 1 sie 2018 09:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sie 2018 09:27
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 583 razy