BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

nr GN-I.683.5.8.3.2017 z 07 sierpnia 2018 roku

 

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) – dalej k.p.a.,

zawiadamiam, że

zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział ½ w nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Bacze Suche, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 550/1 o pow. 0,0028 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Łomża, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 5/2017 z 05 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda w km 0+002,75 do 0+811,41, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 k.p.a. informuję, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów. W związku z powyższym zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dni robocze. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Jednocześnie informuję, że ostateczne załatwienie sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 12 ust 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na konieczność uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, w tym sporządzeniu przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość przejętej nieruchomości. Na podstawie art. 36 § 1 kpa i ze względu na powyższe termin załatwienia niniejszej sprawy ustala się do 28 września 2018 roku.

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 37 k.p.a. ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

 

 

Z up. STAROSTY
 mgr inż. Maciej Karwowski
Z-ca Naczelnika Wydziału
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

 

Data powstania: wtorek, 7 sie 2018 14:52
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2018 15:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 sie 2018 06:28
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 397 razy