BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

nr GN-I.683.8.9.2016 z 24 sierpnia 2018 roku

           Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr GN-I.683.8.9.2016 z 03 stycznia 2017 roku ustalającej odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755 B - ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, klasa drogi D, położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Kupiski, jednostce ewidencyjnej Łomża, pow. łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 27/5 o pow. 0,0195 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00043893/9, w części dotyczącej podmiotów uprawnionych do odszkodowania.

         Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że w sprawie został zgromadzony materiał dowodowy i zainteresowane strony, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie i zgłoszonych żądań w tut. Urzędzie, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

 

 

 

 


Z up. STAROSTY

 

mgr inż. Maciej Karwowski

Z-ca Naczelnika Wydziału

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomo

Data powstania: środa, 29 sie 2018 14:40
Data opublikowania: środa, 29 sie 2018 14:41
Data przejścia do archiwum: niedziela, 16 wrz 2018 18:10
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 418 razy