BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Piątnica

GN-I.6840.2.2018

                                                                                                                                                                                                           Łomża,      29 sierpnia 2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Piątnica

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość dokonywanej darowizny (zł)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Marianowo, gmina Piątnica

3/18

0,0809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM1L/00048796/4

     Działki znajdują się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

     Zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica” zatwierdzonym uchwałą Nr 205/XXVIII/02 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2002 r., zmienionego uchwałą
Nr 229/XXXVIII/06 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 października 2006 r., Uchwałą Nr 36/VIII/11 Rady Gminy Piątnica z dnia 12 maja 2011 r., Uchwałą
Nr 106/XXIV/2012 Rady Gminy Piątnica z dnia 23 listopada 2012 r. i Uchwałą Nr 199/XLIII/2014 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 października 2014 r., działki położone są na terenie oznaczonym jako tereny istniejącego zainwestowania.

     Działka nr 3/18 objęta jest decyzją nr GPT.6733.4.2016 z dnia 12 kwietnia
2016 roku ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej
Ø 160.

     Działka nr 24/3 objęta jest decyzją nr GPT.6733.7.2016 z dnia 7 lipca
2016 roku ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej – budowa kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym ciśnieniowym i grawitacyjnym.

     Ponadto działka nr 24/3 stanowi teren, na którym znajduje się oczyszczalnia ścieków, działka nr 3/18 stanowi teren na którym znajduje się pompownia wody, a działki nr 3/125 i 3/126 stanowią ujęcie wody wraz z siecią wodociągową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 093,00

2.

Marianowo, gmina Piątnica

3/27

0,1728

3.

Marianowo, gmina Piątnica

3/125

0,0367

4.

Marianowo, gmina Piątnica

3/126

0,0595

5.

Marianowo, gmina Piątnica

24/3

0,8550

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 sierpnia 2018 r. do dnia 20 września 2018 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łomży.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży udziela Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój 220,
tel. 86 215 79 27. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 121 z późn. zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Łomżyńskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

S T A R O S T A

Elżbieta Parzych

 

Data powstania: czwartek, 30 sie 2018 11:31
Data opublikowania: czwartek, 30 sie 2018 11:37
Data przejścia do archiwum: środa, 31 paź 2018 10:22
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 437 razy